Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Επιστημονικές αναφορές μέσα στην Αγία Γραφή

Σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής γίνονται αναφορές που εμπίπτουν στα πλαίσια των επιστημών (όπως π.χ. της Φυσικής, της Αστρονομίας, της Ιατρικής κ.ά.).

Σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής γίνονται αναφορές που εμπίπτουν στα πλαίσια των επιστημών (όπως π.χ. της Φυσικής, της Αστρονομίας, της Ιατρικής κ.ά.).

Σε αυτές τις αναφορές παρά τις γνώσεις της εποχής εκείνης, τα λόγια της Αγίας Γραφής αναδεικνύονται ορθά και συνεπή ως προς τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θεοπνευστία των γεγραμμένων. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

Ο αριθμός των άστρων:

«… θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού» – Γένεσις κβ’ 17

«Καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να αριθμηθή ουδέ η άμμος της θαλάσσης να μετρηθή, ούτω θέλω πληθύ- νει το σπέρμα Δαβίδ του δούλου μου και τους Λευΐτας τους λειτουργούντας εις εμέ» – Ιερεμίας λγ’ 22

Ο αριθμός των κόκκων άμμου σε όλη τη Γη εκτιμάται μεταξύ 1020 και 1024. Ο αριθμός των άστρων στο σύμπαν εκτιμάται ότι είναι 1021 ή 1022. Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν, ακριβώς όπως αναφέρει ο προφήτης Ιερεμίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τάξεις μεγέθους που επιλέγει η Αγία Γραφή να συγκρίνει, δεν είναι τυχαίες ούτε αποτελούν υπερβολή αλλά είναι μαθηματικώς συγκρίσιμες. Και αυτή η αναφορά γίνεται σε μια εποχή όπου δεν υπάρχουν τηλεσκόπια και με γυμνό μάτι είναι δυνατόν να παρατηρηθούν το πολύ 3.000 περίπου αστέρια στο νυχτερινό ουρανό.

Η Γη αιωρείται και είναι στρογγυλή:

«Εκτείνει τον βορέαν επί το κενόν· κρεμά την γην επί το μηδέν» – Ιώβ κς’ 7

«Δεν εγνωρίσατε; δεν ηκούσατε; δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής; δεν ενοήσατε από καταβολής της γης; Αυτός είναι ο καθήμενος επί τον γύρον της γης και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες·» – Ησαΐας μ’ 21-22

Αυτά τα εδάφια έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την πλειο- ψηφία των κοσμολογικών αντιλήψεων που θεωρούσαν τη Γη επίπεδη και το γεγονός ότι δεν στηρίζεται κάπου, αδιανόητο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο του Ιώβ χρονολογείται τον 15ο αιώνα προ Χριστού. Επίσης το βιβλίο του προφή- τη Ησαΐα γράφτηκε τον 8ο αιώνα π.Χ., δηλαδή περίπου 4 αιώνες προτού ο Αριστοτέλης διατυπώσει την άποψη ότι η Γη μπορεί να έχει σφαιρικό σχήμα.

Η ανθρώπινη σάρκα είναι φτιαγμένη από χώμα:

«και επλασε κυριος ο θεος τον ανθρωπον απο χωματος εκ της γης και ενεφυσησεν εις τους μυκτηρας αυτου πνοην ζωης και εγεινεν ο ανθρωπος εις ψυχην ζωσαν» – Γένεσις β’ 7

«εν τω ιδρωτι του προσωπου σου θελεις τρωγει τον αρτον σου εωσου επιστρεψης εις την γην εκ της οποιας εληφθης επειδη γη εισαι και εις γην θελεις επιστρεψει» – Γένεσις γ’ 19

Τα συστατικά του ανθρώπινου σώματος είναι: Οξυγόνο, άνθρακας, υδρογόνο, άζωτο, ασβέστιο, φώσφορος, θείο, κάλιο, χλώριο, νάτριο και άλλα μέταλλα.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στο χώμα της γης.

Ύπαρξη υπόγειων «ωκεανών»:

Από το Δεκέμβριο του 2014 κι έπειτα, μελέτες διεθνών επιστημονικών ομάδων διατυπώνουν βάσιμους ισχυρισμούς για την ύπαρξη μιας υπόγειας υδάτινης ζώνης σε βάθος μερικών χιλιομέτρων στον φλοιό του πλανήτη μας, η ποσότητα των οποίων είναι συγκρίσιμη με τη συνολική ποσότητα νερού όλων των ωκεανών της Γης!

Καμία έκπληξη δεν θα προκαλέσει στους πιστούς Χριστιανούς η επιβεβαίωση μιας τέτοιας ανακάλυψης, καθώς θα πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο αξιοπιστίας της ιστο- ρίας του Κατακλυσμού, καθώς σύμφωνα με την αφήγηση της Γένεσης, τεράστιες ποσότητες νερού ξεπήδησαν από το εσωτερικό της Γης και οι οποίες επαρκούσαν για να καλύψουν όλο τον πλανήτη:

«Το εξακοσιοστόν έτος της ζωής του Νώε, τον δεύτερον μήνα, την δεκάτην εβδόμην ημέραν του μηνός, ταύτην την ημέραν εσχίσθησαν πάσαι αι πηγαί της μεγάλης αβύσσου, και οι καταρράκται των ουρανών ηνοίχθησαν. […] Και τα ύδατα υπερεκραταιούντο σφόδρα επί της γής· και εσκεπά- σθησαν πάντα τα όρη τα υψηλά τα υποκάτω παντός του ουρανού.» – Γένεσις ζ’ 11, 19

Τα πρώτα φίδια είχαν πόδια:

Σύμφωνα με ευρήματα που μελέτησε ομάδα ερευνητών του πανεπιστημίου του Γέιλ των ΗΠΑ (δημοσίευση: Μάιος 2015), τα πρώτα είδη φιδιών διέθεταν μικρά άκρα με αστρα- γάλους και δάκτυλα. Εύλογα ανατρέχουμε στο σχετικό εδά- φιο της Γένεσης το οποίο προς έκπληξιν των όλων των αμφι- σβητιών ξαφνικά αποκτά βάσιμη επιστημονική υπόσταση:

«Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφιν, Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να ήσαι μεταξύ πάντων των κτηνών, και πάντων των ζώων του αγρού· επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατεί, και χώμα θέλεις τρώγει, πάσας τας ημέρας της ζωής σου» – Γένεσις γ’ 14

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι με την πρόοδο των επιστημών και την αύξηση της γνώσης, η Αγία Γραφή όχι μόνο δεν διαψεύδεται αλλά επαληθεύεται περίτρανα, γεμίζοντας όλους τους Χριστιανούς με χαρά και αυξάνοντας την πίστη τους στο βιβλίο αυτό που αποτελεί το Λόγο του Θεού. Μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε με τα λόγια του ψαλμωδού:

«Το κεφάλαιον (σύνολο) του Λόγου Σου είναι η Αλήθεια· και εις τον αιώνα μένουσι πάσαι αι κρίσεις της δικαιοσύνης σου»

– Ψαλμός ριθ’ 160

Η ομάδα «Χριστιανισμός και Επιστήμη»