Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Η Aλήθεια θα σας Eλευθερώσει

Τι  είναι  αλήθεια;  Ένα  καίριο  ερώτημα που  απασχόλησε  τους  ανθρώπους  σε  όλες τις εποχές.

 |  Μηνύματα

Τι  είναι  αλήθεια;  Ένα  καίριο  ερώτημα που  απασχόλησε  τους  ανθρώπους  σε  όλες τις εποχές.

Ενέσκηψαν πάνω του σοφοί και διακεκριμένοι άνθρωποι του πνεύματος στην προσπάθεια τους να το απαντήσουν. Διατυπώθηκαν κατά καιρούς σπουδαία λόγια, τα οποία κάλυψαν  εν  μέρει  πολλούς  προβληματισμούς και ανησυχίες, αλλά δεν ήταν η απόλυτη περιγραφή της αλήθειας. Πολλές αλήθειες ακούστηκαν μέχρι τώρα, αλλά κανείς σώφρων άνθρωπος δεν τόλμησε ποτέ, ούτε διανοήθηκε να ισχυρισθεί ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια, πολύ δε περισσότερο να πει ότι, αυτός είναι η αλήθεια. Κάτι τέτοιο θα ήταν άλλωστε πολύ εγωιστικό γιατί κανείς  δεν  κατέχει  την  απόλυτη  γνώση  και εμπειρία σε όλα τα θέματα που άπτονται του φυσικού και πνευματικού κόσμου, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι η αντίληψη της απτής πραγματικότητας του φυσικού κόσμου, αγγίζει μόνο το 4% περίπου. Στην προσπάθεια δε να προσδιοριστεί επακριβώς  η  αλήθεια,  ειπώθηκαν  ανακρίβειες, άλλοτε άνευ σημασίας και άλλοτε επιφέροντας  σοβαρές  συνέπειες,  καθώς  καθόρισαν τις ζωές των ανθρώπων.

Προσπαθώντας  να  δώσουμε  τον ορισμό  της  αλήθειας,  θα  μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι αλήθεια είναι  η  ορθή  και  πλήρης  κατανόηση και  αντίληψη  της  πραγματικότητας. Αλλά και πάλι ο ορισμός αυτός θα ήταν  ελλιπής  καθώς  πέρα  από  την ορατή πραγματικότητα, υπάρχει και ο πνευματικός κόσμος, η πλήρης κατανόηση  του  οποίου  ολοκληρώνει τον παραπάνω ορισμό. Η κατανόηση όμως  της  πνευματικής  πραγματικότητας δεν γίνεται χωρίς ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Δημιουργό Ποιητή ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και  αοράτων.  Γιατί  αν  εξαιρεθεί  ο Θεός, η προσπάθεια ματαιώνεται και αδυνατούμε  να  κατανοήσουμε  σωστά οτιδήποτε. Το ερώτημα όμως είναι: Ποιος είναι αυτός ο δημιουργός και πως μπορεί ο άνθρωπος να Τον γνωρίσει;

Και εδώ ακριβώς υπεισέρχεται στην ιστορική πραγματικότητα και στα ανθρώπινα δεδομένα το μοναδικό πρόσωπο, «Το απαύγασμα της δόξης και ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού»(προς Εβραίους. α:3) που με απόλυτη παρρησία  διεκήρυξε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή», και,«Όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα» (κατά Ιωάννην. ιδ:6,9) Η αλήθεια λοιπόν, δεν είναι μια ακόμη ιδεολογία ή θεωρία, αλλά πρόσωπο, και λέγεται Ιησούς Χριστός, Υιός και Λόγος του Θεού, «δια του οποίου έγιναν τα πάντα, και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδέ εν το οποίον έγινεν», (κατά Ιωάννην α:3) Γνωρίζοντας ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό  και  ζώντας  σύμφωνα  με  το λόγο Του, γνωρίζει την αλήθεια και ζει την ελευθερία που αυτή του χαρίζει, όχι σαν θεωρία, αλλά σαν μια απτή και βιωματική γνώση. Γι’ αυτό ο Κύριος καλούσε τους ανθρώπους  λέγοντάς  τους, «Εάν σεις μείνετε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς  μαθηταί  μου,  και  θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει» (κατά Ιωάννην η:31,32).Η αλήθεια λοιπόν που λέγεται Χριστός, ελευθερώνει από την αμαρτία, τα πάθη, τις αδυναμίες, ψεύδη, ιδεοληψίες, προλήψεις και δεισιδαιμονίες. Απαλλάσσει τον άνθρωπο από την αβεβαιότητα της άγνοιας και κυρίως από τον φόβο του θανάτου. Η αλήθεια οριοθετεί την οδό και δρομολογεί  σωστά  την  ζωή  του  ανθρώπου. Χαρίζει ειρήνη και ανάπαυση και διασφαλίζει την ψυχή του. Η πραγματική ελευθερία που χαρίζει μόνο ο Χριστός, δίνει στον άνθρωπο  τη  δύναμη  να  μην  επιλέγει την  αμαρτία,  αλλά  τη  ζωή.

 Η  επιλογή  της  αμαρτίας,  φαίνεται,  αλλά δεν είναι ελευθερία! Είναι ελεύθερη πτώση στο κενό, που οδηγεί στον αιώνιο θάνατο. Δεν είναι ελεύθερος αυτός που νικιέται από την επιθυμία της σαρκός, που καταφεύγει στα ναρκωτικά, που κυριαρχείται από την κενοδοξία του πλούτου ή της εξουσίας, αλλά αυτός που μπορεί και λέει όχι σε όλα αυτά χωρίς να λυπάται. «Διότι όστις πράττει την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας» (κατά Ιωάννην η:34)και,«από όντινα νικάται τις τούτου και δούλος γίνεται»  (Β ́  Πέτρου  β:19). Είσαι  πραγματικά  ελεύθερος  όταν έχεις την επιθυμία, την ικανότητα και την  ευκαιρία  να  κάνεις  αυτό  για  το οποίο ποτέ δεν θα μετανιώσεις, αλλά θα  είσαι  χαρούμενος  για  πάντα.  Η πραγματική  ελευθερία  του  Χριστού δεν έχει σχέση με την ασυδοσία και την  ελευθεριότητα.  Δίνει  στον  άνθρωπο τη δύναμη να επιλέγει το σωστό. Να μην κάνει αυτό που πολλές φορές θέλει, αλλά και να κάνει αυτό που  η  σάρκα  του  δεν  θέλει. «Διότι σεις αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερίαν, μόνον μη μεταχειρίζεσθε την ελευθερίαν εις αφορμήν της σαρκός» (προς Γαλάτας. ε:13 ).Το  Ευαγγέλιο  του  Ιησού  Χριστού είναι «ο τέλειος νόμος της ελευθερίας, εις το οποίον όστις εγκύψει και επιμείνει εις αυτόν, γενόμενος ουχί ακροατής  επιλήσμων,  αλλά  εκτελεστής  έργου,  ούτος  θέλει  είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού». (Ιακώβου α:25)

Θέλεις λοιπόν να είσαι πραγματικά ελεύθερος; Πλησίασε στον Χριστό και γνώρισε την αλήθεια! Διότι, «Αν ο Υιός σας ελευθερώσει όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι». (κατά Ιωάννην η:3)Μακάριος ο άνθρωπος που γίνεται «δούλος»  της  Ελευθερίας  και  δεν νομίζει  ελευθερία  την  δουλεία  της αμαρτίας.


Νίκος Χατζόπουλος
Δράμα