Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Ο λόγος του Θεού Τροφή και Πυξίδα του Χριστιανού

«Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού» (Δευτερονόμιο η:3, Ματθαίος δ:4)

 |  Μηνύματα

«Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού» (Δευτερονόμιο η:3, Ματθαίος δ:4)

«Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου» (Ψαλμός ριλ:105)

Ο λόγος του Θεού, σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια, είναι η πνευματική τροφή της ψυχής και οδηγός του χριστιανού στη πορεία για την Ουράνια βασιλεία. Είναι το βιβλίο οδηγιών του κατασκευαστή, του δημιουργού μας Θεού, που μας φανερώνει τις ενέργειες Του για την ευημερία και σωτηρία κάθε ανθρώπου. Συνοπτικά η κύρια ενέργεια της αγάπης του Θεού για όλο τον κόσμο, είναι το ότι απέστειλε τον Υιό Του, Ιησού Χριστό, να θυσιαστεί για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και η κύρια οδηγία Του σε κάθε άνθρωπο είναι να πιστέψει σ’ Αυτόν που έστειλε και να Τον επικαλεστεί στη ζωή του, ώστε να σωθεί. (Ιωάννης ς:29, Πράξεις β:21).
Για τους χριστιανούς, ο γραμμένος λόγος του Θεού είναι η Αγία Γραφή που αποτελείται από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά γράφηκε στην προ Χριστού περίοδο, και το όνομά της οφείλεται στη Διαθήκη του Νόμου των προσταγμάτων και εντολών που δόθηκε από τον Θεό στο λαό Ισραήλ, μέσω του Μωυσή, με την υπόσχεση ότι «ο άνθρωπος ο κάμνων ταύτα θέλει ζήσει δι’ αυτών» (Λευιτικό ιη:5).

Όμως ο προφήτης Ιεζεκιήλ προφητεύει για την Καινή Διαθήκη λέγοντας: «Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει… διαθήκην νέαν, … θέλω θέσει τον νόμον μου εις τα ενδόμυχα αυτών και θέλω γράψει αυτόν εν ταις καρδίαις αυτών...» (Ιερεμίας λγ: 31-33). Συνεπώς σήμερα το καταστατικό του χριστιανού είναι η Καινή Διαθήκη, γιατί μόνο με τη θυσία και ανάσταση του Κυρίου δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να γίνει παιδί Θεού, με νέα καθαρή καρδιά και κληρονόμος της Νέας Διαθήκης, με επαγγελία αιώνιας ζωής. Γι’ αυτό σε βιβλία των προφητών και στους ψαλμούς της Π. Διαθήκης υπάρχουν πολλές προφητείες για τον ερχομό, το έργο, τη θυσία και την ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Έτσι για όλη την Αγία Γραφή ισχύει το γεγραμμένο, «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης· διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν» (Β΄ Τιμ. γ:16-17).
Όταν λέμε ότι ο λόγος του Θεού είναι η τροφή και η πυξίδα του χριστιανού, εννοούμε ότι όσοι επικαλούμαστε το Θεό Πατέρα, πρέπει καθημερινά να μελετάμε και να ακούμε προσεκτικά το λόγο του Θεού. Έχοντας υπόψη τα λόγια του Κυρίου «χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν» (Ιωαν. ιε:5) και να προσευχόμαστε αδιάλειπτα και ένθερμα ζητώντας τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος ώστε πρώτα να εννοούμε σωστά το λόγο και μετά να τον εκτελούμε.

Η εκτέλεση του λόγου του Θεού είναι προϋπόθεση για να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε· αλλ’ ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. ζ:21). Mε την έμπρακτη εφαρμογή του λόγου Του στη ζωή μας αυξάνεται η πνευματική μας οικοδομή, διότι έτσι μορφώνεται ο χαρακτήρας του Κυρίου Ιησού στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Έτσι οποιεσδήποτε αντίξοες συνθήκες και αν έρθουν θα βγούμε νικητές δια του Ιησού Χριστού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα φανερώνεται στη ζωή μας ο καρπός του Αγίου Πνεύματος και αυτόν τον καρπό θα τον αυξάνει ο Κύριος όσο μένουμε σε Αυτόν. «Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί, και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει» (Ιωάννης ιδ:23:4).
Επίσης κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι όπως ο Κύριος Ιησούς μας καθαρίζει δια του αίματός Του, μας καθαρίζει και δια του λόγου Του: «Τώρα σεις είσθε καθαροί διά τον λόγον τον οποίον ελάλησα προς εσάς» (Ιωάν. ιε:3).

Ο Κύριος θέλει να έχουμε το λόγο Του ως την καθημερινή μας πνευματική τροφή και πυξίδα. Να ανοίγουμε την Αγία Γραφή και ζητώντας τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να τη διαβάζουμε, γιατί έτσι μόνο θα μάθουμε το θέλημα του Θεού και θα εννοήσουμε ότι «ο λόγος του Θεού είναι ζων και ενεργός» Εβρ. δ:12. Αμήν!

Ιωάννινα / artos-zois.gr