Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Η Αγία Γραφή και η Ελληνική γλώσσα (μέρος 1ο)

«Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος.» (Ματθαίος 24:14)

«Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος.» (Ματθαίος 24:14)

Καθώς γράφονται οι γραμμές αυτές, ένα βαρύ πέπλο φόβου και ανασφάλειας καταπλακώνει το πλανήτη. Πρώτα ήρθαν οι καταστρεπτικές πυρκαγιές, κατόπιν οι σεισμοί, και ακολούθησε ο Covid-19 λοιμός  (μολυσματική ασθένεια), που σαν πανδημία πλέον πλήττει την υγεία των πολιτών και τις δομές των κρατών με χιλιάδες θύματα.

Τo μόνο πραγματικά παρήγορο και ελπιδοφόρο μήνυμα, σε όλο το κόσμο, είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το ουράνιο μήνυμα της αγάπης του Θεού: «[…] τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» (Ιωάννης3:16) Μήνυμα δυνατό και απόλυτα αληθινό!!

Ο Κύριος του θερισμού, το Πνεύμα το  Άγιο, διεγείρει τις καρδιές των πιστών αφ’ ενός μεν να εξαγγείλουν το χαρούμενο μήνυμα της Βασιλείας του Θεού και αφ’ετέρου να ετοιμασθούμε όλοι να συναντήσουμε τον Κύριο. «Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων· Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ’ υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν» (Ματθαίος 28:18-20)

Στη διάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου, η Ελλάδα έχει μία εντελώς ιδιαίτερη συμμετοχή… αλλά και ευθύνη. Περισσότερα απο 300 χρόνια πριν τη γέννηση του Σωτήρα Ιησού Χριστού, ο Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε την Ελληνική γλώσσα σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, αναφέρεται δε ακριβώς στο βιβλίο του προφήτου Δανιήλ (581 π.Χ.), σαν ο πρώτος βασιλέας της Ελλάδος. (Δανιήλ 8:21)!!

Η  Παλαιά Διαθήκη, γράφτηκε μεν στην Εβραϊκή γλώσσα, αλλά πολύ γρήγορα μεταφράσθηκε στην Ελληνική. Ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος, ένας από τους τέσσερις διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου φρόντισε να μεταφρασθεί η Παλαιά Διαθήκη από την Εβραϊκή στην Ελληνική γλώσσα, γλώσσα που κατανοούσαν καλύτερα, ακόμη και οι Εβραίοι της διασποράς. Η μετάφραση έγινε από 72 σοφούς (γνωστή ως «μετάφραση των εβδομήκοντα» χάριν ευκόλου απομνημόνευσης), περί το 280 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε εξαρχής, καθ’ ολοκληρία στα Ελληνικά! Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή το γεγονός ότι ο Θεός χρησιμοποίησε την Ελληνική γλώσσα για να μεταφέρει στους ανθρώπους τα σχέδια αλλά και το χαρακτήρα Του.

Γιατί η Ελληνική;

Αν και αμφισβητείται από ορισμένους, εν τούτοις η Ελληνική είναι η πλουσιώτερη γλώσσα του κόσμου με πέντε εκατομμύρια λέξεις και 70 εκατομμύρια γραπτούς τύπους.

H Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο. Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από τον βίο, την αγάπη από τον έρωτα. Μόνον αυτή διαχωρίζει, διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον.

Σε κάθε γλώσσα έχουμε το σημαίνον (την λέξη) και το σημαινόμενο (την έννοια). Στην Ελληνική γλώσσα, αυτά τα δύο έχουν πρωτογενή σχέση, καθώς αντίθετα με τις άλλες γλώσσες το σημαίνον δεν είναι μια τυχαία σειρά από γράμματα.

Σε μια συνηθισμένη γλώσσα όπως τα Αγγλικά μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι να λέμε το σύννεφο car και το αυτοκίνητο cloud, και από την στιγμή που το συμφωνήσουμε να ισχύει. Στα Ελληνικά κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται. Το αυτοκίνητο (αυτο+κινητό είναι το αντικείμενο που κινείται μόνο του!)

Γι’ αυτό το λόγο πολλοί διαχωρίζουν τα Ελληνικά σαν «εννοιολογική» γλώσσα από τις υπόλοιπες «σημειολογικές» γλώσσες.

Για παράδειγμα ο «φθόνος» ετυμολογείται από το ρήμα «φθίνω» που σημαίνει μειώνομαι. Και πραγματικά ο φθόνος σαν συναίσθημα, σιγά-σιγά μας φθίνει και μας καταστρέφει. Μας «φθίνει» - ελαττώνει ως ανθρώπους- και φθίνει μέχρι και την υγεία μας. Και, βέβαια, όταν αναφερόμαστε σε κάτι που είναι τόσο πολύ, ώστε να μην τελειώνει, πώς το λέμε; Μα, φυσικά, «άφθονο».

Είναι πραγματικά συγκλονιστικό συναίσθημα το να μιλάς και ταυτόχρονα να συνειδητοποιείς τι ακριβώς λες, να εκστομίζεις την κάθε λέξη, το σημαίνον, και ταυτόχρονα να σκέφτεσαι τη σημασία της, το σημαινόμενο.

Η πατρίδα μας αλλά και όλος  κόσμος περνάμε μία πολύ δύσκολη περίοδο. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας δώσει ειλικρινή μετάνοια καί ας βοήσουμε εκ καρδίας εις Αυτόν. Ο  Κύριος θα μας σπλαχνισθεί και θα μας βοηθήσει! «βοηθός» εξ’ άλλου σημαίνει αυτός που στο κάλεσμα τρέχει. Βοή=φωνή + θέω=τρέχω.

«..τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, όστις έδωκεν εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενομένην εν ωρισμένοις καιροίς.» (Α΄ Τιμ. 2:3-6)

ομάδα «Χριστιανισμός και Επιστήμη»