Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Ο Καλός Μαθητής!

Καθώς άλλη μία σχολική και φοιτητική χρονιά ανοίγεται μπροστά μας θέλουμε πρώτα από όλα να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές να έχουν μία καλή και ευλογημένη σχολική - φοιτητική χρονιά με πρόοδο και επιτυχίες.

Ο καλός μαθητής

Καθώς άλλη μία σχολική και φοιτητική χρονιά ανοίγεται μπροστά μας θέλουμε πρώτα από όλα να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές να έχουν μία καλή και ευλογημένη σχολική - φοιτητική χρονιά με πρόοδο και επιτυχίες.

Παράλληλα, όλοι μας καλούμαστε να είμαστε μαθητές Ιησού Χριστού. Στο παρόν άρθρο θα δούμε ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο σχολικός μαθητής ώστε να επιτύχει και τελικά να μπορέσει να περάσει στη σχολή της επιλογής του είναι ταυτόσημα με αυτά που πρέπει να έχει ο μαθητής του Χριστού ώστε να αυξάνει καθημερινά και τελικά να εισέλθει πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών.

Επιμέλεια:

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της επιτυχίας είναι η επιμέλεια. Η σταθερότητα στο διάβασμα, τη μελέτη και τις μαθητικές υποχρεώσεις ανεξάρτητα από εξωτερικές συνθήκες. Πολύ συχνά, ως καθηγητές, λέμε ότι η επιτυχία δεν συνδέεται τόσο με τη νοημοσύνη όσο με την επιμέλεια και τη σκληρή δουλειά.

Παρομοίως, και στα πνευματικά ο απόστολος Πέτρος μας αναφέρει: «Διά τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμητε βεβαίαν την κλήσιν και την εκλογήν σας·» (Β’ Πέτρου 1:10). Η σωτηρία είναι ένα Θείο δώρο που όμως εμείς πρέπει με άγιο φόβο να κατεργαστούμε (Φιλιπ. 2:12). Η χριστιανική ζωή είναι μία επιμελής, καθημερινή και αγαπητική σχέση με το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με επιμέλεια καθημερινά σκύβω πάνω στο Λόγο του Θεού για να ακούσω τι θέλει να με διδάξει και γονατίζω στην προσευχή για να του μιλήσω.

Προσήλωση και Αυταπάρνηση:

Ο μαθητής που έχει στόχο να επιτύχει σε κάποια υψηλόβαθμη σχολή και να μπορέσει να διακριθεί θα πρέπει παράλληλα να απαρνηθεί κάποιες πρόσκαιρες απολαύσεις και την ξεκούρασή του για την επίτευξη του στόχου του. Θα είναι πολλές εκείνες οι στιγμές που θα κληθεί να επιλέξει μεταξύ της καλοπέρασης και διασκέδασης από τη μία και της μελέτης και απομόνωσης από την άλλη και αν δεν είναι αφοσιωμένος και προσηλωμένος στον στόχο του δεν θα καταφέρει να τερματίσει επιτυχώς.

Αντιστοίχως, ο απόστολος Παύλος, μας καταθέτει τη δική του μαρτυρία: «…εν πράττω· τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού.» (Φιλιπ. 3:13-14). Είχε ένα συγκεκριμένο στόχο και πάνω σε αυτόν είχε αφιερώσει όλη του τη ζωή. Τίποτα δεν μπορούσε να τον αποσπάσει από την προσήλωσή του αυτή και κανένας περισπασμός δεν ήταν αρκετός ώστε να διαταράξει την πορεία του. «…ας απορρίψωμεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχωμεν μεθ’ υπομονής τον προκείμενον εις ημάς αγώνα,αποβλέποντες εις τον Ιησούν» (Εβραίους 12:1-2).

Καλό Δάσκαλο:

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας είπε: «Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου αυτού· πας δε τετελειοποιημένος θέλει είσθαι ως ο διδάσκαλος αυτού.» (Λουκάς 6:40). Και αυτό είναι κάτι που ισχύει τόσο στον φυσικό όσο και στον πνευματικό κόσμο.

Η καλή επιλογή του δασκάλου είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία του μαθητή. Ο καλός δάσκαλος εμπνέει, οδηγεί, κατευθύνει και ενθαρρύνει. Είναι δίπλα στο μαθητή για να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλα τα χαρίσματά του. Αποτελεί γι΄ αυτόν πρότυπο να μιμηθεί και οδηγό για να ακολουθήσει. Το παράδειγμα και η δική του ικανότητα θέτουν όμως παράλληλα και ένα ανώτατο όριο στην πορεία του μαθητή. Ο μαθητής δεν μπορεί να ξεπεράσει τον δάσκαλο.

Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στην εκκλησία δάσκαλός μας είναι το Πνεύμα το Άγιο και Εκείνος έχει θέσει διακονίες και χαρίσματα για την «…την τελειοποίησιν των αγίων, διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσωμεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφεσίους 4:12-13)

Μέσα από την καρδιά μας λοιπόν σαν «ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη» ευχόμαστε σε όλους τους νέους καλή μαθητική και φοιτητική χρονιά αλλά πάνω από όλα:

«Σεις λοιπόν, αγαπητοί… αυξάνεσθε δε εις την χάριν και εις την γνώσιν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού· εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος· αμήν.»

(Β΄ Πέτρου 3:17-18)

Ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη

www.christianity-science.gr