Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Χρειαζόμαστε τη Δύναμη του Θεού

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μετά την ανάστασή Του έμεινε μαζί με τους μαθητές Του σαράντα ημέρες και τους έδειξε με πολλά τεκμήρια ότι Αυτός είναι που σταυρώθηκε και τώρα αναστημένος ζει. «Εις τους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα μετά το πάθος Αυτού δια πολλών τεκμηρίων εμφανιζόμενος εις αυτούς τεσσαράκοντα ημέρας και λέγων τα περί της βασιλείας των Θεού». Πράξεις α:3

 |  Κύριο άρθρο

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μετά την ανάστασή Του έμεινε μαζί με τους μαθητές Του σαράντα ημέρες και τους έδειξε με πολλά τεκμήρια ότι Αυτός είναι που σταυρώθηκε και τώρα αναστημένος ζει. «Εις τους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα μετά το πάθος Αυτού δια πολλών τεκμηρίων εμφανιζόμενος εις αυτούς τεσσαράκοντα ημέρας και λέγων τα περί της βασιλείας των Θεού». Πράξεις α:3

Ανάμεσα στις εντολές που τους έδωσε: «παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσιν την επαγγελίαν του Πατρός την οποίαν ηκούσατε είπε, παρ’ εμού». «Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγιω, ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας». Πράξεις α:4-5. Οι μαθητές ρώτησαν, «Κύριε τάχα εν τω καιρώ τούτω αποκαθιστάνεις την βασιλείαν εις τον Ισραήλ;» Πράξεις α:6. Ο Κύριος τους εξήγησε: «Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζητε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφ’ υμάς και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης». Πράξεις α 7-9

Είμαστε σε μία εποχή που ο κόσμος βρίσκεται σε ακαταστασία μεγάλη με όλα τα σημεία των εσχάτων ημερών σε ενέργεια. Όλοι υποφέρουμε από τη συμπεριφορά της κοινωνίας μας που μοιάζει με τους ανθρώπους τους προ του κατακλυσμού του Νώε. «Επινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο μέχρι της ημέρας, καθ’ ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και ήλθε ο κατακλυσμός και απώλεσεν άπαντας». Λουκάς ιζ’ 27-28.

Είμαστε όλοι κάτω από έναν κίνδυνο και «επί της γης στενοχωρία των εθνών εν απορία», «και οι άνθρωποι θέλουν αποψυχεί από του φόβου των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην» Λουκάς κα’ 23-26. Το μίσος, η αδικία και η σαρκολατρεία κάνουν τη ζωή μας δύσκολη και επικίνδυνη. Χρειαζόμαστε δύναμη. Τη δύναμη της Πεντηκοστής. Τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που έλαβαν και οι απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής για να αντιμετωπίσουν τα θηρία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και τη μισαλλοδοξία των ιερέων της Ιουδαϊκής θρησκείας. Κανείς δεν θα μπορούσε να φαντασθεί ότι δώδεκα ψαράδες που ξεκίνησαν από το ανώγειο της Ιερουσαλήμ θα διέδιδαν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και τελικά θα έριχναν τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Εκατομμύρια άνθρωποι πίστεψαν στο Χριστό, μετανόησαν, αναγεννήθηκαν, έλαβαν Πνεύμα Άγιο και ακολούθησαν με αυταπάρνηση το Ευαγγέλιο του Χριστού, χωρίς να φοβηθούν τα βασανιστήρια και το θάνατο που τους απειλούσε.

Κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, και σε όλο τον κόσμο, χωρίς να διαθέτουν τα σημερινά μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας. Ούτε τηλέφωνα είχαν να συνεννοηθούν, ούτε αυτοκίνητα για να τρέξουν, ούτε μια εφημερίδα για να μάθουν τα νέα. Μόνο επιστολές λάβαιναν από τους αποστόλους, οι οποίοι τους παρακαλούσαν, όταν τις διαβάσουν, να τις δώσουν και σε άλλη εκκλησία να τις διαβάσει. Έγραφε ο απόστολος Παύλος στους Κολοσσαείς: «Και αφού αναγνωσθή μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωσθή και εν τη εκκλησία των Λαοδικέων και την εκ Λαοδικείας να αναγνώσητε και σεις» Κολοσσαείς δ:16 Η δύναμη που πρέπει να λάβουμε δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, αλλά έρχεται από τον ουρανό. Πολλοί μιλούν για δυνάμεις που διαθέτει ο άνθρωπος μέσα του και όταν εκδηλωθούν, γίνονται τεράστιες. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Ο άνθρωπος διαθέτει ορισμένες δυνάμεις, οι οποίες όμως δεν μπορούν να υπερβούν τα ανθρώπινα μέτρα.

Το Ευαγγέλιο μας συνιστά να ζητήσουμε δύναμη από τον ουρανό για να μπορέσουμε να υπερνικήσουμε τα πάντα και να σταθούμε. Φεύγοντας ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός για τον ουρανό, λίγο πριν την ανάληψη, είπε στους μαθητές του: «Σεις είσθε μάρτυρές τούτων. Και ιδού εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του πατρός μου εφ’ υμάς. Σεις δε καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους». Λουκάς κδ:48-50. Όταν ο Κύριος λέει «δύναμιν εξ ύψους», δεν εννοεί κάποια αυθυποβολή η συναισθηματική κατάσταση. Εννοεί αυτό το οποίο γράφει: «Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσιν». Πράξεις β:4

Η έκχυση του Αγίου Πνεύματος και η πλήρωση των πιστών με Άγιο Πνεύμα είναι μια πραγματικότητα χειροπιαστή και εκείνος που λαμβάνει το γνωρίζει καλά. Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος σήμερα πιο πολύ από κάθε άλλη εποχή, διότι ο Κύριος έρχεται.

 

+ του Λεωνίδα Φέγγου