Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Kήρυγμα Τρίτης

Kήρυγμα Τρίτης

Ιουν 2016 - Μάι 2024
Αρχεία σε αυτή τη σειρά
Τρι, Νοε 01, 2022
Διάρκεια: 41 λεπτά 46 δευτερόλεπτα
Τρι, Οκτ 25, 2022
Διάρκεια: 40 λεπτά 40 δευτερόλεπτα
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: www.christianity.gr https://www.youtube.com/channel/UCJafx_vYZBEILdTebZCK1xw Βιβλική περικοπή: 17 Διότι αυτός ο Ηρώδης απέστειλε και επίασε τον Ιωάννην και έδεσεν αυτόν εν τη φυλακή διά την Ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, επειδή είχε λάβει αυτήν εις γυναίκα. 18 Διότι ο Ιωάννης έλεγε προς τον Ηρώδην ότι δεν σοι είναι συγκεχωρημένον να έχης την γυναίκα του αδελφού σου. 19 Η δε Ηρωδιάς εμίσει αυτόν και ήθελε να θανατώση αυτόν, και δεν ηδύνατο. 20 Διότι ο Ηρώδης εφοβείτο τον Ιωάννην, γνωρίζων αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον, και διεφύλαττεν αυτόν και έκαμνε πολλά ακούων αυτού και ευχαρίστως ήκουεν αυτού. 21 Και ότε ήλθεν αρμόδιος ημέρα, καθ' ην ο Ηρώδης έκαμνεν εν τοις γενεθλίοις αυτού δείπνον εις τους μεγιστάνας αυτού και εις τους χιλιάρχους και τους πρώτους της Γαλιλαίας, 22 και εισήλθεν η θυγάτηρ αυτής της Ηρωδιάδος και εχόρευσε και ήρεσεν εις τον Ηρώδην και τους συγκαθημένους, είπεν ο βασιλεύς προς το κοράσιον· Ζήτησόν με ό,τι αν θέλης, και θέλω σοι δώσει. 23 Και ώμοσε προς αυτήν ότι θέλω σοι δώσει ό,τι με ζητήσης, έως του ημίσεος της βασιλείας μου. 24 Η δε εξελθούσα είπε προς την μητέρα αυτής· Τι να ζητήσω; Η δε είπε· Την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. 25 Και ευθύς εισελθούσα μετά σπουδής εις τον βασιλέα, εζήτησε λέγουσα· Θέλω να μοι δώσης πάραυτα επί πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. 26 Και ο βασιλεύς, αν και ελυπήθη πολύ, διά τους όρκους όμως και τους συγκαθημένους δεν ηθέλησε να απορρίψη την αίτησιν αυτής. 27 Και ευθύς αποστείλας ο βασιλεύς δήμιον, προσέταξε να φερθή η κεφαλή αυτού. Ο δε απελθών απεκεφάλισεν αυτόν εν τη φυλακή 28 και έφερε την κεφαλήν αυτού επί πίνακι και έδωκεν αυτήν εις το κοράσιον, και το κοράσιον έδωκεν αυτήν εις την μητέρα αυτής. 29 Και ακούσαντες οι μαθηταί αυτού, ήλθον και εσήκωσαν το πτώμα αυτού και έθεσαν αυτό εν μνημείω.
Τρι, Οκτ 18, 2022
Διάρκεια: 41 λεπτά 19 δευτερόλεπτα
Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: www.christianity.gr https://www.youtube.com/channel/UCJafx_vYZBEILdTebZCK1xw Βιβλική περικοπή: 7 Καὶ προσκαλέσας τοὺς δώδεκα, ἤρχισε νὰ ἀποστέλλῃ αὐτοὺς δύο δύο, καὶ ἔδιδεν εἰς αὐτοὺς ἐξουσίαν κατὰ τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων, 8 καὶ παρήγγειλεν εἰς αὐτοὺς νὰ μή βαστάζωσι μηδὲν εἰς τὴν ὁδὸν εἰμή ῥάβδον μόνον, μή σακκίον, μή ἄρτον, μή χαλκὸν εἰς τὴν ζώνην, 9 ἀλλὰ νὰ ἦναι ὑποδεδεμένοι σανδάλια καὶ νὰ μή ἐνδύωνται δύο χιτῶνας. 10 Καὶ ἔλεγε πρὸς αὐτούς· Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ἑωσοῦ ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 11 Καὶ ὅσοι δὲν σᾶς δεχθῶσι μηδὲ σᾶς ἀκούσωσιν, ἐξερχόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν σας διὰ μαρτυρίαν εἰς αὐτούς. Ἀληθῶς σᾶς λέγω, ἐλαφροτέρα θέλει εἶσθαι ἡ τιμωρία εἰς τὰ Σόδομα ἤ Γόμορρα ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, παρὰ εἰς τὴν πόλιν ἐκείνην. 12 Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυττον νὰ μετανοήσωσι, 13 καὶ ἐξέβαλλον πολλὰ δαιμόνια καὶ ἤλειφον πολλοὺς ἀρρώστους μὲ ἔλαιον καὶ ἐθεράπευον. 14 Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης· διότι φανερὸν ἔγεινε τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἔλεγεν ὅτι Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. 15 Ἄλλοι ἔλεγον ὅτι ὁ Ἠλίας εἶναι· ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης εἶναι ἤ ὡς εἷς τῶν προφητῶν. 16 Ἀκούσας δὲ ὁ Ἡρώδης εἶπεν ὅτι οὗτος εἶναι ὁ Ἰωάννης, τὸν ὁποῖον ἐγὼ ἀπεκεφάλισα· αὐτὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν.
Τρι, Οκτ 11, 2022
Διάρκεια: 39 λεπτά 22 δευτερόλεπτα
Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: www.christianity.gr https://www.youtube.com/channel/UCJafx_vYZBEILdTebZCK1xw Βιβλική περικοπή : 1 Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν πατρίδα αὑτοῦ· καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2 Καὶ ὅτε ἦλθε τὸ σάββατον, ἤρχισε νὰ διδάσκῃ ἐν τῇ συναγωγῇ· καὶ πολλοὶ ἀκούοντες ἐξεπλήττοντο καὶ ἔλεγον· Πόθεν εἰς τοῦτον ταῦτα; καὶ τίς ἡ σοφία ἡ δοθεῖσα εἰς αὐτόν, ὥστε καὶ θαύματα τοιαῦτα γίνονται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ; 3 δὲν εἶναι οὗτος ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσῆ καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος; καὶ δὲν εἶναι αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ἐνταῦθα παρ᾿ ἡμῖν; Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 4 Ἔλεγε δὲ πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς ὅτι δὲν εἶναι προφήτης ἄνευ τιμῆς εἰμή ἐν τῇ πατρίδι αὑτοῦ καὶ μεταξὺ τῶν συγγενῶν καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὑτοῦ. 5 Καὶ δὲν ἠδύνατο ἐκεῖ οὐδὲν θαῦμα νὰ κάμῃ, εἰμή ὅτι ἐπὶ ὀλίγους ἀρρώστους ἐπιθέσας τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν αὐτούς· 6 καὶ ἐθαύμαζε διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. Καὶ περιήρχετο τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων.
Τρι, Οκτ 04, 2022
Διάρκεια: 44 λεπτά 3 δευτερόλεπτα
Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022 Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: www.christianity.gr www.eaep.gr eaep.church https://www.youtube.com/channel/UCJafx_vYZBEILdTebZCK1xw
Τρι, Σεπ 27, 2022
Διάρκεια: 42 λεπτά 25 δευτερόλεπτα
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: www.christianity.gr www.eaep.gr eaep.church https://www.youtube.com/channel/UCJafx_vYZBEILdTebZCK1xw
Τρι, Σεπ 20, 2022
Διάρκεια: 46 λεπτά 8 δευτερόλεπτα
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: www.christianity.gr www.eaep.gr eaep.church https://www.youtube.com/channel/UCJafx_vYZBEILdTebZCK1xw
Τρι, Σεπ 13, 2022
Διάρκεια: 48 λεπτά 16 δευτερόλεπτα
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: www.christianity.gr www.eaep.gr eaep.church https://www.youtube.com/channel/UCJafx_vYZBEILdTebZCK1xw
Τρι, Σεπ 13, 2022
Διάρκεια: 48 λεπτά 16 δευτερόλεπτα
Κυριακή (1η ώρα) 11 Σεπτεμβρίου 2022 Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: www.christianity.gr www.eaep.gr eaep.church https://www.youtube.com/channel/UCJafx_vYZBEILdTebZCK1xw
Τρι, Σεπ 06, 2022
Διάρκεια: 42 λεπτά 51 δευτερόλεπτα
Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022 Παρακολουθείτε κήρυγμα ευαγγελίου από την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (ΕΑΕΠ) στην Αθήνα (οδός Σοφοκλέους 52). Για περισσότερες πληροφορίες στα site: www.christianity.gr www.eaep.gr eaep.church https://www.youtube.com/channel/UCJafx_vYZBEILdTebZCK1xw