Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag


Πεντηκοστή, η Επαγγελία για κάθε Χριστιανό

Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μετά την ανάστασή Του, έμεινε με τους μαθητές Του σαράντα ημέρες, λέγων προς αυτούς τα περί της βασιλείας του Θεού.

 |  Κύριο άρθρο

Κύριος μας Ιησούς Χριστός, μετά την ανάστασή Του, έμεινε με τους μαθητές Του σαράντα ημέρες, λέγων προς αυτούς τα περί της βασιλείας του Θεού.

Μετά την περίοδο αυτή και λίγο πριν την ανάληψή Του, τους «...παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίαν ηκούσατε, είπε, παρ’ εμού. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω, ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας.»  Πράξ. α:4-6. Το βάπτισμα «εν Πνεύματι Αγίω» είναι η επαγγελία του ουράνιου πατέρα. Επαγγελία, σημαίνει υπόσχεση. Αυτή η υπόσχεση του Ουράνιου Πατέρα, ισχύει ακόμη και σήμερα για κάθε πιστό που πιστεύει στον Ιησού Χριστό και έχει αναγεννηθεί.

Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, τους είπε να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ. Και τότε, αφού ο Ίδιος ανελήφθη, οι μαθητές ανέβηκαν στο ανώγειο και περίμεναν στην προσευχή να έλθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Στην ομάδα αυτή που αποτελείτο από εκατόν είκοσι άτομα ήταν μαζί και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού Χριστού.

Πράγματι, μετά δέκα ημέρες, «ότε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν εν τω αυτώ τόπω. Και εξαίφνης έγεινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερομένου, και εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι. Και εφάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ως πυρός, και εκάθισεν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν.» Πράξεις β:1-4. Οι προσευχόμενοι στο ανώγειο, έλαβαν την επαγγελία του Πατρός, βεβαιώθηκαν ότι ο Ιησούς Χριστός έφθασε στον ουρανό και «εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού.» Μάρκ. ις:19. Ζει ο Χριστός; Βεβαίως και ζει, διότι αν δεν ζούσε δεν θα τους έστελνε το Πνεύμα το Άγιο.

Οι απόστολοι και όλοι όσοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, αισθάνθηκαν δύναμη να διαπερνάει τα σώματά τους και τώρα ήταν ακόμη πιο βέβαιοι ότι ο Χριστός μετά την ανάληψή Του δεν εξαφανίσθηκε, αλλά ζει στον ουρανό και θα έλθει πάλι να παραλάβει τους πιστούς που τον περιμένουν. Με τον ίδιο τρόπο, η πείρα της Πεντηκοστής είναι αναγκαία για κάθε Χριστιανό που θέλει να έχει επικοινωνία με τον ζώντα Θεό, δια του αναστημένου Ιησού μας Χριστού.

Πώς διαδόθηκε το δόγμα της Πεντηκοστής σε όλα τα πλάτη της γης και εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα, έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο, όπως και οι εκατόν είκοσι απόστολοι και μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής, επάνω στο ανώγειο της Ιερουσαλήμ; Δια της αληθείας. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Το σκοτάδι δεν μπορεί να σκεπάσει το φως. Όπου ανάβει ένα φως, διαλύεται το σκοτάδι. Πολλοί είπαν ότι δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός βαπτίζει και σήμερα στο Πνεύμα το Άγιο. Όταν όμως οι ίδιοι το έλαβαν, ομολόγησαν την πείρα της Πεντηκοστής και πολλοί άλλοι πειραματίσθηκαν και ζήτησαν το Πνεύμα το Άγιο και το έλαβαν.

Όταν ο άνθρωπος γεύεται τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, όλα του φαίνονται διαφορετικά. Μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες που μέχρι εκείνη την ώρα του φαίνονταν ανυπέρβλητες. Επίσης, δια του Αγίου Πνεύματος, νικάμε την κακή πλευρά του εαυτού μας, δηλαδή την φιλαυτία μας, την ιδιοτέλειά μας και κάθε εγωιστική τάση που μπορεί να κρύβεται μέσα μας.

Ακόμα ο πιστός αναζωπυρώνει τη φλόγα της αναγέννησης και γίνεται θερμός ευαγγελιστής των αρετών του Θεού, αφού πρώτα ο ίδιος βιώνει την αγάπη του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που ασταμάτητα τόσοι άνθρωποι εξαγγέλλουν τις αρετές του Κυρίου. Σήμερα, σχεδόν δεν υπάρχει χώρα που να μην κηρύττεται ο Χριστός και μάλιστα με πολύ λαμπρά αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται, στη δύναμη της Πεντηκοστής, η οποία κινεί ανθρώπους να πηγαίνουν στα πιο απίθανα μέρη για να φέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου.

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ανάμεσα στα σημεία των εσχάτων ημερών έδωσε και αυτό το σημείο. «Και θέλει κηρυχθεί τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος.» Ματθ. κδ:14

+ του Λεωνίδα Φέγγου