Skip to main content
play button christianity Ακούστε  |  48kbps  |  96kbps  |
on air christianity
Χωρίς πληροφορίες...

spanish flag      greek flag

Χρειαζόμαστε δύναμη Θεού

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μετά την ανάστασή Του έμεινε μαζί με τους μαθητές Του σαράντα ημέρες και τους έδειξε με πολλά τεκμήρια ότι Αυτός είναι που σταυρώθηκε και τώρα είναι αναστημένος και ζει.

 |  Κύριο άρθρο

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μετά την ανάστασή Του έμεινε μαζί με τους μαθητές Του σαράντα ημέρες και τους έδειξε με πολλά τεκμήρια ότι Αυτός είναι που σταυρώθηκε και τώρα είναι αναστημένος και ζει.

«Εις τους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα μετά το πάθος Αυτού δια πολλών τεκμηρίων εμφανιζόμενος εις αυτούς τεσσεράκοντα ημέρας και λέγων τα περί της βασιλείας του Θεού» Πράξεις α:3. Ανάμεσα στις εντολές που τους έδωσε «παρήγγειλε να μην απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός την οποίαν ηκούσατε παρ΄εμού».«Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω, ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας» Πράξεις α:4-6

Οι μαθητές ρώτησαν, «Κύριε τάχα εν τω καιρώ τούτω αποκαθιστάνεις την βασιλείαν εις τον Ισραήλ;» Πράξεις α:6. Ο Κύριος τους εξήγησε: «Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζητε τους χρόνους ή τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία, αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ΄υμάς και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης». Πράξεις α:7-9

Είμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος βρίσκεται σε μια ακαταστασία μεγάλη με όλα τα σημεία των εσχάτων ημερών σε ενέργεια. Όλοι υποφέρουμε από τη συμπεριφορά της κοινωνίας μας που μοιάζει με τους ανθρώπους τους προ του κατακλυσμού του Νώε. «Έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο μέχρι της ημέρας, καθ’ ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν και ήλθε ο κατακλυσμός και απώλεσεν άπαντας» Λουκάς ιζ:27-28.  Είμαστε όλοι κάτω από έναν κίνδυνο και «επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία» «και οι άνθρωποι θέλουσι αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις τη οικουμένη» Λουκάς κα:23,26. Το μίσος, η αδικία και η σαρκολατρεία κάνουν τη ζωή μας δύσκολη και επικίνδυνη.

Χρειαζόμαστε δύναμη. Τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που έλαβαν οι απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής για να αντιμετωπίσουν τα θηρία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και τη μισαλλοδοξία των αρχιερέων της Ιουδαϊκής θρησκείας.

Κανείς δε θα μπορούσε να φανταστεί ότι δώδεκα ψαράδες που ξεκίνησαν από το ανώγειο της Ιερουσαλήμ θα διέδιδαν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και τελικά θα έριχναν και τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Εκατομμύρια άνθρωποι πίστεψαν στο Χριστό, μετανόησαν, αναγεννήθηκαν, έλαβαν Πνεύμα Άγιο και ακολούθησαν με αυταπάρνηση το Ευαγγέλιο του Χριστού, χωρίς να φοβηθούν τα βασανιστήρια και το θάνατο που τους απειλούσε.

Κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική και σε όλο τον κόσμο, χωρίς να διαθέτουν τα σημερινά μέσα συγκοινωνίας και επικοινωνίας. Ούτε τηλέφωνα είχαν να συνεννοηθούν, ούτε αυτοκίνητα για να τρέξουν, ούτε μια εφημερίδα για να μαθαίνουν τα νέα.  Μόνο επιστολές λάβαιναν από τους αποστόλους, οι οποίοι τους παρακαλούσαν αφού τη διαβάσουν, να τη δώσουν και σε άλλη εκκλησία να τη διαβάσει. Έγραφε ο απόστολος Παύλος στους Κολοσσαείς: «Και αφού αναγνωσθή μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωσθή και εν τη εκκλησία των Λαοδικέων και την εκ Λαοδικείας να αναγνώσητε και σεις» Κολοσσαείς δ:16

Η δύναμη που πρέπει να λάβουμε δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, αλλά έρχεται από τον ουρανό. Πολλοί μιλούν για δυνάμεις που διαθέτει ο άνθρωπος μέσα του και όταν εκδηλωθούν γίνονται τεράστιες. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Ο άνθρωπος διαθέτει ορισμένες δυνάμεις, οι οποίες όμως δεν μπορούν να υπερβούν τα ανθρώπινα μέτρα. Το Ευαγγέλιο μάς συνιστά να ζητήσουμε δύναμη από τον ουρανό για να μπορέσουμε να υπερνικήσουμε τα πάντα και να σταθούμε. Φεύγοντας ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός για τον ουρανό, λίγο πριν την ανάληψη, είπε στους μαθητές Του: «Σεις είσθε μάρτυρές τούτων. Και ιδού εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ’ υμάς. Σεις δε καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ’ ύψους», Λουκάς κδ:48-50. Όταν ο Κύριος λέει «δύναμιν εξ’ ύψους», δεν εννοεί κάποια αυθυποβολή ή συναισθηματική κατάσταση. Εννοεί αυτό το οποίο γράφει: «Και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσιν ξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν». Πράξεις β:4

Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και η πλήρωση των πιστών με Άγιο Πνεύμα είναι μια πραγματικότητα χειροπιαστή και εκείνος που λαβαίνει γνωρίζει πολύ καλά. Χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος σήμερα, πιο πολύ από κάθε άλλη εποχή, διότι ο Κύριος έρχεται.

+ Λ. Φέγγος